Xây bể nước và bể phốt tại dự án La Phù ngày 01/12/2018