Thi công móng ép cọc bê tông dự án La Phù ngày 21/11/2018