Thi công lắp ghép cốt pha móng dự án La Phù 6/12/2018