Đổ bê tông móng dự án nhà ở La Phù, Hà Nội ngày 8/12/2018