THI CÔNG DẦM MÓNG DỰ ÁN NHÀ Ở LA PHÙ NGÀY 1/12/1028